Algemene voorwaarden

1. Adres

Kara Schoonheidsinstituut

Hortensiastraat 55, 3530 Houthalen.

BE 0676.407.526

info@schoonheidsinstituut-kara.be

0479/947724

2. Toepassing

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of overeenkomst tussen Kara Schoonheidsinstituut en haar klant (de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

3. Verzending

3.1 De bestellingen worden verstuurd met een transport firma. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

3.2 Bestellingen worden in principe gratis geleverd per POST vanaf een aankoopbedrag van 100 EUR. Bij bestellingen met een waarde van minder dan 100 EUR wordt een verzendkost van 5,70 EUR incl. btw aangerekend.

3.2 De leveringstermijnen worden door Kara Schoonheidsinstituut enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Kara Schoonheidsinstituut niet. Eventuele overschrijdingen van deze termijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

3.3 Kara Schoonheidsinstituut draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Kara Schoonheidsinstituut gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

3.4 Annulering van een bestelling is enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Kara Schoonheidsinstituut. Ingeval van een door Kara Schoonheidsinstituut toegestane annulering van een bestelling door de Klant, wordt aankoopprijs gecrediteerd.
Speciaal op vraag van de Klant bestelde producten en goederen kunnen niet worden geannuleerd en worden integraal aan de Klant aangerekend.

4. Retourneren

Binnen 14 dagen de artikelen in originele verpakking & ongeopend te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Kara Schoonheidsinstituut over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

“Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Kara Schoonheidsinstituut te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek verborgen gebreken moeten binnen 14 kalenderdagen gemeld worden”

5. Herroepingsrecht maximum 14 kalenderdagen:

Dit kan zonder betaling boete of vermelding motief(artikel 46, 2° WMPC).

” De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. ”

 6. Garantie

Kara Schoonheidsinstituut garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

De Klant verbindt zich ertoe om de verkochte goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffen de geleverde goederen binnen een termijn van drie (3) dagen na de levering schriftelijk aan Kara Schoonheidsinstituut te worden gemeld.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Kara Schoonheidsinstituut is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Voor de door Kara Schoonheidsinstituut geleverde producten is de duur en de omvang van de waarborg van Kara Schoonheidsinstituut steeds beperkt tot de waarborg die wordt toegekend door de producent / leverancier van Kara Schoonheidsinstituut van de desbetreffende producten  zoals uitdrukkelijk vermeld op de factuur

Kara Schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Kara Schoonheidsinstituut geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Kara Schoonheidsinstituut.

7. Privacy

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Kara Schoonheidsinstituut. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Kara Schoonheidsinstituut verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. Heeft u nog vragen i.v.m. privacy, kan je altijd contact opnemen met Kara Schoonheidsinstituut, info@schoonheidsinstituut-kara.be – 0479/947724.